Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podmienky a postup na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru:
 
1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku má spotrebiteľ v súlade s § 1829 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota na odstúpenie od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
 
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť výslovné a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na emailovú adresu predávajúceho podľa čl. I ods. 6 týchto obchodných podmienok. V odstúpenia spotrebiteľ uvedie:
a) komu odstúpenie adresuje (obchodné meno a adresu sídla predávajúceho)
b) výslovné oznámenie, že odstupuje od kúpnej zmluvy
c) dátum a číslo objednávky
d) tovar, ktorého sa odstúpenie týka
e) dátum prevzatia tovaru
f) číslo bankového účtu pre vrátenie finančných prostriedkov, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal
g) meno a priezvisko a adresu spotrebiteľa
h) dátum a podpis spotrebiteľa
 
3.Pro odstúpenie môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k stiahnutiu na internetových stránkach predávajúceho kliknutím na nasledujúci link:
Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.
 
4. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.
 
5. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane ceny za dopravu, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Spotrebiteľ súhlasí, aby mu peňažné prostriedky boli vrátené prevodom na bankový účet ním uvedený. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle predávajúceho, pokiaľ o to spotrebiteľ požiada.
 
6. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Osobný odber v predajni predávajúceho, ktorý je zadarmo, sa nepovažuje za najlacnejší spôsob dodania tovaru.
 
7. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.
 
8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 
9. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť tak, že ho doručí na adresu sídla predávajúceho. Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar poistiť.
 
10. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné uplatniť, ak bola zmluva uzavretá vo vzorkovej predajni predávajúceho.
 
11. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak spotrebiteľ užíval tovar alebo postupoval pri kúpe v rozpore so zásadami občianskeho práva, je povinný zaplatiť predávajúcemu do piatich dní od odstúpenia náhradu za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho použitia, náhradu za opotrebovanie tovaru a obohatenie získané používaním veci.
 

2018 Copyright Superdiskont, s.r.o., Dobronická 986/35, 140 00 Praha 4 / Powered by Web Revolution