Obchodné podmienky platné od 1.5.2018

Obchodné podmienky Superdiskont, s.r.o. platné odo dňa 1.5.2018

 

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

 

 

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v celom internetovom obchodnom dome SuperDISKONT.sk, teda v nasledujúcich eshopoch:

Dom & záhrada na www.superdiskont.sk
LEIFHEIT-shop.cz na www.leifheit-shop.sk
FISKARS-shop.cz na www.fiskars-shop.sk
 

 

2. Prevádzkovateľom internetového obchodného domu SuperDISKONT.sk a predávajúcim je spoločnosť Superdiskont, s.r.o., so sídlom Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČ 272 22 357, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C , vložke 105596.

 

3. Tieto obchodné podmienky v súlade s právnymi predpismi bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho čiže prevádzkovateľa internetového obchodného domu a kupujúceho.

 

4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Otázky týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb. V platnom znení), a ak je kupujúci spotrebiteľ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb. V platnom znení).

 

5. Predávajúci na komunikáciu s kupujúcim využíva spravidla e-mailovú adresu, ktorú mu kupujúci oznámil. Na túto e-mailovú adresu môže predávajúci kupujúcemu poslať všetky oznámenia aj úkony. Správa odoslaná predávajúcim na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim platia za doručenú dňom nasledujúcim po dni, keď bola odoslaná.

 

6. Predávajúcemu možno doručovať na adresu jeho sídla alebo na emailovú adresu objednavky@superdiskont.sk.

 

 

 

II. Vymedzenie pojmov

 

1. Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, kde zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

2. Predávajúci Superdiskont, s.r.o. má postavenie podnikateľa.

3. Platná právna úprava rozlišuje kupujúci spotrebiteľa a kupujúci, ktorý spotrebiteľovi nie sú. Kupujúci spotrebiteľ je každý človek, ktorý koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania. Ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktoré používajú pojem "spotrebiteľ", sa vzťahujú len na kupujúcich spotrebiteľov. Kupujúci podnikateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

 

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je povinný sa pred podaním objednávky na internetových stránkach predávajúceho v sekcii "Ako nakupovať" zoznámiť s postupom nákupu u predávajúceho, kde sú uvedené aj jednotlivé technické kroky vedúce k podaniu objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy, a je povinný sa zoznámiť s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami dodávky tovaru vr. kúpnej ceny. Tieto obchodné podmienky sú na internetových stránkach predávajúceho prístupné a k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Pred podaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje v nej obsiahnuté.

 

2. Objednávku je možné podať a kúpnu zmluvu uzavrieť v českom i slovenskom jazyku. Objednávku možno urobiť elektronicky a aj telefonicky na tel. Číslach +420 244 463 049 alebo +420 603 269 568. Na týchto číslach je predávajúci zvyčajne k dispozícii v pracovných dňoch od 8 do 17 hodín. Náklady na použitie telefónu sú dané bežným tarifou telekomunikačného operátora kupujúceho. Aj náklady na použitie siete internet sú dané bežným tarifou telekomunikačného operátora kupujúceho.

 

3. Umiestnenie ponuky tovaru na internetových stránkach sa považuje za návrh predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji zboží. Kupní zmluva vzniká okamihom, keď predávajúcemu dôjde objednávka kupujúceho. Týmto momentom vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Na základe kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúcemu predmet kúpy (tovaru) odovzdať a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu a ďalej dohodnutú cenu za dopravu tovaru kupujúcemu zodpovedajúce kupujúcim zvolenému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci uzatvorenie kúpnej zmluvy (prijatie objednávky) kupujúcemu potvrdí na emailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

 

4. Objednávka kupujúceho je záväzná. Podaním elektronickej alebo telefonickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma záväzok na zaplatenie ceny tovaru a ceny za dopravu a všetky ostatné zmluvné dohody vrátane všetkých ustanovení týchto obchodných podmienok v znení platnom v deň podania objednávky.

 

5. Zmluva je po svojom uzavretí predávajúcim archivovaná na účely jej splnenia a nie je prístupná tretím osobám. Predávajúci k nej umožní spotrebiteľovi prístup.

 

 

IV. Ceny a spôsoby platenia

 

1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť ceny tovaru a ceny za dopravu tovaru uvedené na internetových stránkach. Zmena sa nedotkne už uzatvorené zmluvy.

 

2. Kupujúci môže v objednávke zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov platenia: 

 

a) Platba dobierkou

Pri platbe na dobierku kupujúci zaplatí cenu k rukám dopravcu pri prevzatí zásielky.

b) Bankový prevod

Ak kupujúci zvolí ako spôsob platby bankový prevod, všetky platobné údaje sa zobrazia po dokončení objednávky. Ako variabilný symbol kupujúci uvedie vždy číslo svojou objednávky. Platobné údaje sú obsiahnuté aj v prílohe emailového potvrdenia objednávky. Číslo účtu spoločnosti Superdiskont s.r.o. je možné dohľadať aj na webových stránkach spoločnosti - sekcia Kontakty. Daňový doklad - faktúru kupujúci obdrží spoločne s tovarom. Príprava objednaného tovaru na odoslanie začína prebiehať po pripísaní ceny na účet predávajúceho.

 

c) Platba platobnou kartou cez internet (online)

Predávajúci umožňuje prijímať platby pomocou systému GP webpay spoločnosti Global payments Europe, taktiež známe ako MUZO pay, bankových kariet VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro (v prípade, že je vydavateľská banka kupujúceho zaradila do systému 3D-Secure). Pri akceptácii platobných kariet využíva 3D-Secure riešenie kartových Asociácií MasterCard a Visa umožňujú bezpečné platby kartou na internete. Zvolí Ak kupujúci v Nákupnom košíku spôsob platby "Platobná kartou online", po odoslaní objednávky klikne na odkaz na platobnú bránu spoločnosti GP webpay (MUZO), ktorá ho vyzve na zadanie údajov o karte. O výsledku transakcie je kupujúci informovaný emailom.

 

3. Daňový doklad - faktúru predávajúci odošle spoločne s tovarom.

 

4. Kupujúci sa zoznámi s podrobnými informáciami o postupoch pri platení na internetových stránkach predávajúceho. Ako variabilný symbol kupujúci uvádza vždy číslo svojej objednávky.

 

 

 

V. Odoslanie tovaru kupujúcemu

 

 

1. Tovar predávajúci odošle pri dodržaní podmienok zvoleného spôsobu platenia v lehote počítanej odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu podľa jeho skladovej dostupnosti. Údaj o skladovej dostupnosti je uvedený na internetových stránkach predávajúceho. Tovar "skladom" predávajúcim odošle nasledujúci pracovný deň. Tovar " Skladom u dodávateľa" zvyčajne odošle počas 2-5 pracovných dní. V prípade, že nebude možné tovar odoslať v tejto lehote, bude predávajúci informovať kupujúceho emailom alebo telefonicky. Tovar označený "zákazková výroba" má zvyčajnom čase odoslania 2-3 týždne. Tovar, ktorý "nie je skladom" je dlhodobo vypredané a predávajúci negarantuje dodanie tovaru. O dostupnosti takto označeného tovaru je kupujúci povinný sa u predávajúceho informovať telefonicky alebo emailom. 

 

2. Spôsob dodania kupujúci zvolí v objednávke z možností ponúknutých predávajúcim. U jednotlivých možností predávajúci uvádza aj cenu za dopravu.

 

3. Ak pridá kupujúci do košíka tovar označený zeleným logom Doprava zadarmo neplatí cenu za dopravu, a to aj v prípade, že do rovnakej objednávky pridá ľubovoľný počet položiek z ktoréhokoľvek obchodu predávajúceho.

 

4. Tovar s označením Doprava zdarma možno dodať iba s využitím služby ktorú predávajúci zadarmo výslovne ponúka, nie však inými spôsobmi.

 

 

5. Predávajúci nedodáva tovar mimo územia Slovenskej republiky.

 

 

6. Kupujúci sa zoznámi s podrobnými informáciami o preprave na internetových stránkach predávajúceho.

 

 

VI. Prevzatie tovaru kupujúcim

 

1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. Ak nejde o osobný odber v predajni predávajúceho, je kupujúci povinný pred tým, než zásielku s tovarom od dopravcu prevezme, skontrolovať celistvosť a stav zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielku neprevezme a spíše s pracovníkom dopravcu protokol o poškodení. 

 

2. Ak bol tovar prepravovaný Intime CZ alebo Dachser před i po rozbalení vykazuje zjavné mechanické poškodenie, zásielku nepreberajt

 

 

3. Ak neprevezme kupujúci tovar alebo tovar nevyzdvihne na pošte alebo u iného dopravcu a tovar je vrátený späť predávajúcemu, predávajúci odošle tovar kupujúcemu znovu prostredníctvom prepravnej služby za podmienky, že kupujúci uhradil cenu tovaru, dohodnutú cenu za dopravu tovaru a sumu 4,95 EUR (Intime), 39,- EUR (Dachser) ako cenu za ďalší dopravu tovaru. Predávajúci zašle kupujúcemu emailom výzvu k úhrade na emailovú adresu, ktorú kupujúci predávajúcemu oznámil. V prípade, že kupujúci cenu tovaru, dohodnutú cenu za dopravu tovaru a cenu za ďalší dopravu tovaru neuhradí v lehote do siedmich dní od odoslania emailovej výzvy predávajúceho, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny a ceny za dopravu.

 

4. Predchádzajúci odsek sa neuplatňuje v prípade podľa ods. 1. tretej vety tohto článku.

 

 

 

VII. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

 

1. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi Občianskym zákonníkom. Ak nie je kupujúci podnikateľom, platia aj ustanovenia o predaji tovaru v obchode. Ak nie je v tomto článku uvedené inak, použije sa aj pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom.

 

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto právo má aj kupujúci, ktorý je podnikateľom.

 

3. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, ustanovenia o záruke za akosť. Pre kupujúceho podnikateľa je záruka obmedzená najdlhšie na dobu dvoch rokov odo dňa prevzatia tovaru.

 

4. Záručná doba beží od prevzatia veci kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne záručná doba znovu bežať odo dňa prevzatia náhradného tovaru.

 

5. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť písomne ​​a priložiť k reklamovanému tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar úplne, s kompletnou dokumentáciou a čisté. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Je potrebné uviesť zistené chyby, tj. O aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú a aký nárok uplatňuje (aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje). K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu - faktúru alebo paragón. Reklamáciu je možné podať poštou aj osobne na adrese predávajúceho Superdiskont, s.r.o., Dubenec 22, 554 55 Dubenec, CZ. Kupujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je dohodnuté inak. Potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje zašle predávajúci kupujúcemu emailom, v prípade osobného odovzdania reklamácie a reklamovaného tovaru odovzdá ihneď. 

 

6. Expres reklamácie môže kupujúci využiť v prípadoch, kedy nie je nutné zasielať reklamovaný tovar späť a je možné len vymeniť chybný diel, alebo inak vadu veci bez odoslanie veci predávajúcemu odstrániť. V tomto prípade kupujúci vyplní reklamačný formulár umiestnený na internetových stránkach predávajúceho v sekcii Expresné reklamácie s popisom vady tovaru, prípadne s fotografiou. Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára kupujúceho bude kontaktovať pracovník predávajúceho a dohodne s kupujúcim ďalší postup.

 

7. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

 

8. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný podať do troch pracovných dní písomnú správu o týchto chybách predávajúcemu. Pri nedodržaní tejto lehoty platí, že kupujúci tovar odsúhlasil a reklamácia nebude uznaná. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho tovaru alebo výmenu tovaru iného druhu za tovar kupujúcim pôvodne objednaný.

 

9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.

 

10. Kupujúci má pri riadnom a včasnom uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 

a) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady a, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, právo na výmenu chybného tovaru za nový tovar bez vád; ak sa však vada týka len súčasti veci môže kupujúci požadovať len výmenu chybnej súčasti

 

b) nie je takýto postup možný, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

c) právo na primeranú zľavu podľa ods. 10. tohto článku

 

11. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

 

12. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

13. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené včas alebo v záručnej dobe.

 

14. Predávajúci nezodpovedá a záruka sa nevzťahuje najmä na:

 

a) chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením

 

b) poškodenie spôsobené bežným opotrebením, absenciou údržby, nadmerným používaním alebo používanie veci k nevhodnému účelu alebo v nevhodných podmienkach

 

c) poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou a zásahom vyššej moci

 

d) poškodenia spôsobené pri neodbornej inštalácii, úprave, modifikácii alebo používaním nesprávnym spôsobom alebo používanie v rozpore s návodom na použitie, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike

 

e) darčeky, ktoré sú poskytované zdarma

 

15. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania vecí, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

 

16. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží tiež v prípadoch, keď kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo keď kupujúci vadu sám spôsobil.

 

 

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy zo zákonom stanovených dôvodov a z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v týchto prípadoch:

 

a) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

 

b) došlo k zvýšeniu ceny zo strany dodávateľa predávajúceho

 

c) kupujúci už predtým bez udania dôvodov raz alebo viackrát neprevzal zásielku s objednaným tovarom

 

d) predávajúci omylom uviedol na internetových stránkach alebo v potvrdení objednávky kúpnu cenu, ktorá je v zrejmom nepomere k obvyklej cene alebo hodnote tovaru

 

2. Ak odstúpi predávajúci od zmluvy z dôvodu omeškania kupujúceho, má predávajúci voči kupujúcemu bez toho, aby boli obmedzené iné jeho nároky, právo na zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojených s vybavením objednávky, zabalením tovaru a odovzdaním tovaru dopravcovi, ako aj s prevzatím, vybalením a opätovným uložením vráteného tovaru v sume 10, - EUR, a to aj v prípade omeškania kupujúceho s odberom tovaru na vzorkovej predajni, a ďalej právo na zaplatenie paušálnej náhrady márne vynaložených nákladov na dopravu tovaru kupujúcemu za každé márnej odoslanie tovaru v sume rovnajúcej sa dohodnutej cene za daný spôsob prepravy tovaru. Obe paušálnej náhrady sú splatné do desiatich dní od odoslania emailovej výzvy predávajúceho na emailovú adresu, ktorú kupujúci predávajúcemu oznámil.

 

3. V prípade, že predávajúci odstúpil od zmluvy a kupujúci už predávajúcemu zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu vrátia do 14 dní od odstúpenia proti vrátenie tovaru po započítaní svojich oprávnených pohľadávok voči kupujúcemu.

 

 

 

IX. Podmienky a postup pre uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru

 

1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku má spotrebiteľ v súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota na odstúpenie od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

 

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť výslovné a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na emailovú adresu predávajúceho podľa čl. I ods. 6 týchto obchodných podmienok. V odstúpenia spotrebiteľ uvedie

a) komu odstúpenie adresuje (obchodné meno a adresu sídla predávajúceho)

b) výslovné oznámenie, že odstupuje od kúpnej zmluvy

c) dátum a číslo objednávky

d) tovar, ktorého sa odstúpenie týka

e) dátum prevzatia tovaru

f) číslo bankového účtu pre vrátenie finančných prostriedkov, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal

g) meno a priezvisko a adresu spotrebiteľa

h) dátum a podpis spotrebiteľa

 

3. Pre odstúpenie môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k stiahnutiu na internetových stránkach predávajúceho.

 

4. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovaru, ktorý od neho dostal.

 

5. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane ceny za dopravu, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Spotrebiteľ súhlasí, aby mu peňažné prostriedky boli vrátené prevodom na bankový účet ním uvedený. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle predávajúceho, ak o to spotrebiteľ požiada.

 

6. Ak spotrebiteľ zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Osobný odber v predajni predávajúceho, ktorý je zadarmo, sa nepovažuje za najlacnejší spôsob dodania tovaru.

 

7. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

 

8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi predtým, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

 

9. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar tak, že doručí na adresu sídla predávajúceho. Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar poistiť.

 

10. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné uplatniť, ak bola zmluva uzatvorená vo vzorkovej predajni predávajúceho.

 

11. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak spotrebiteľ užíval tovar alebo postupoval pri kúpe v rozpore so zásadami občianskeho práva, je povinný zaplatiť predávajúcemu do piatich dní od odstúpenia náhradu za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho použitia, náhradu za opotrebovanie tovaru a obohatenie získané používaním veci.

 

X. Podmienky a postup pre uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených týmito obchodnými podmienkami a ďalej za podmienok určených právnymi predpismi. V takomto prípade kupujúci písomne ​​kontaktuje predávajúceho a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením dôvodu odstúpenia čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť výslovné a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na emailovú adresu predávajúceho podľa čl. I ods. 7 týchto obchodných podmienok. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru. Tovar je kupujúci povinný vrátiť tak, že je doručí na adresu sídla predávajúceho najneskôr s odstúpením od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú cenu po vrátení tovaru najneskôr do 30 dní od odstúpenia na bankový účet uvedený kupujúcim. Tovar, ktorý kupujúci vracia, nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Kupujúcemu sa odporúča tovar poistiť. Ak bolo tovar opotrebovaný alebo poškodený musí kupujúci poskytnúť primeranú peňažnú náhradu.

 

2. Predávajúci môže započítať svoje pohľadávky proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru. 

 

XI. Darčekové kupóny

 

 

 

1. Predávajúci predáva darčekové kupóny v nominálnych hodnotách 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR a 200 EUR. Kúpna cena darčekového kupónu sa rovná jeho nominálnej hodnote. Darčekový kupón predávajúci odošle kupujúcemu podľa jeho voľby v listinnej podobe, či v elektronickej podobe vo formáte PDF v emailovej správe emailovú adresu, ktorú mu kupujúci oznámil.

 

2. Darčekový kupón je možné použiť iba raz k úhrade ceny tovaru a ceny za dopravu tovaru v rámci jednej objednávky (nákupe) vo všetkých internetových obchodoch predávajúceho alebo v kamenných predajniach predávajúceho v Prahe alebo Jaroměři. Nominálna hodnota darčekového kupónu bude z ceny odpočítaná. Ak je nominálna hodnota darčekového kupónu vyššia ako cena objednávky (súčet ceny tovaru a ceny za dopravu), zvyšok hodnoty kupónu predávajúci nenahrádza.

 

3. Doba platnosti darčekového kupónu je vyznačená na darčekovom kupóne a je najmenej jeden rok od odovzdania či odoslania darčekového kupónu kupujúcemu. Po uplynutí vyznačenej doby platnosti je darčekový kupón NEPLATNÝ. Uplynutím vyznačenej doby platnosti práva z darčekového kupónu zanikajú a za nevyužitý darčekový kupón nebude poskytnutá žiadna náhrada.

 

4. Darčekový kupón môže použiť na úhradu ktorýkoľvek kupujúci, ktorý ho bude mať v držaní.

 

5. Kupujúci uplatňuje darčekový kupón tak, že pri objednávke uvedie unikátny kód, ktorým je darčekový kupón označený,

 

6. Nominálna hodnota darčekového kupónu nie je možné rozdeliť pre viac objednávok a pre jednu objednávku možno využiť len jeden darčekový kupón.

 

7. Kupujúci a každý držiteľ darčekového kupónu je povinný chrániť kód darčekového kupónu pred neoprávneným použitím. Predávajúci neručí za stratu, odcudzenie alebo zneužitie darčekového kupónu. Darčekový kupón nemôže byť ani v týchto prípadoch nijako nahradený.

 

8. Nemožno žiadať vrátenie peňazí alebo náhradu za nevyužitý darčekový kupón.

 

9. Darčekový kupón nemožno rozmeniť na viac darčekových kupónov nižšej nominálnej hodnoty.

 

 

XII. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom je vecne príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetovou adresou http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34.

 

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom s bydliskom v EÚ možno využiť platformu pre riešenie sporov on-line vyvinutou Európskou komisiou dostupnú na internetovej adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Predávajúceho možno kontaktovať na emailovej adrese objednavky@superdiskont.sk.

 

XIII. Informácie o spracovaní osobných údajov


1. Údaje, ktoré kupujúci uvádza v súvislosti s nákupom, podliehajú ochrane podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, a zákona č. 101/2000 Z. . o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci je správcom a spracovateľom osobných údajov. Internetové stránky predávajúceho obsahujú platné identifikačné údaje predávajúceho ako prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov predávajúceho pre styk so zákazníkmi. Údaje sú zabezpečené proti zneužitiu treťou osobou.

2. Poskytnutie osobných údajov v objednávke je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre splnenie kúpnej zmluvy, a jedná sa o zmluvné požiadavka predávajúceho. Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je plnenie kúpnej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nutným predpokladom pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia údajov nie je možné zmluvu uzavrieť. Neposkytnutie údajov by bránilo riadnemu plnenie zákonných a zmluvných povinnosti predávajúceho. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je skutočnosť, že spracovanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako subjekt údajov.

3. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany kupujúceho nie je podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy.
     
4. Osobné údaje bude predávajúci spracovávať manuálne i automaticky prostriedkami výpočtovej techniky. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené oprávneným zamestnancom a členom orgánov predávajúceho v súvislosti s plnením ich úloh a osobám podieľajúcim sa na dodanie tovaru alebo realizácii platby na základe kúpnej zmluvy pre tieto účely. Ďalej budú údaje sprístupnené osobám poskytujúcim predávajúcemu účtovný, softvérové ​​alebo iné služby súvisiace s prevádzkou e-shopu predávajúceho, a to na základe zmluvného vzťahu v rozsahu potrebnom k ​​riadnemu poskytnutia služby.

5. Údaje budú u predávajúceho uložené a spracovávané, kým to bude nevyhnutné na plnenie uzavretej zmluvy alebo tu bude iný právny dôvod spracovanie stanovený právnymi predpismi. Udelí Ak kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov, budú osobné údaje u predávajúceho uložené a spracovávané po dobu podľa súhlasu kupujúceho s ich spracovaním, alebo do odvolania súhlasu.

6. Kupujúci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenia spracovania, alebo iné odstránenie nevyhovujúceho stavu a namietať proti spracovaniu alebo požadovať vysvetlenie. Kupujúci má právo na prenosnosť osobných údajov. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

7. Ak udelí kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov, zašle predávajúci text súhlasu kupujúcemu v prílohe potvrdení objednávky. Kupujúci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

9. Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. a technológie remarketingu od služby Google Adwords prevádzkovanej spoločnosťou Google. To nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty (navštívili webové stránky), naše reklamy v reklamných sieťach spoločnosti Seznam.cz, a.s. a spoločnosti Google.

Dodávatelia tretích strán, vrátane spoločnosti Google a Zoznam, zobrazujú naše reklamy na rôznych weboch, dodávatelia z radov tretích strán (vrátane spoločnosti Google) využívajú súbory cookie a pixely na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na e-shope www.superdiskont.sk , www.leifheit-shop.sk,  www.fiskars-shop.sk .

 

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

 

Seznam.cz, a.s., IČO 26168685 so sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, vice

Z cielenej reklamy sa môže užívateľ webové stránky aktuálne odhlásiť.

1)   Zoznam adrese http://www.imedia.cz , čo je miesto dostupné z domovskej stránky Seznam.cz (odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama).

2)   Google vo svojom prehliadači na stránke Nastavení reklam spoločnosti Google.

3)   Ďalšou možnosťou je návštevníkov odkázať na odhlásenie od príjmu súborov cookie dodávateľov tretích strán na odhlašovací stránke organizace Network Advertising Initiative

4)   Odhlásenie z príjmu súborov cookie DoubleClick na odhlašovací stránke služby DoubleClick 

Ďalšou možnosťou je nastavenie užívanie cookies vo Vašom prehliadači.

 

XIV. súbory Cookie

Od návštevníkov našich webových stránok zhromažďujeme a analyzujeme niektoré informácie, ktoré nám pomáhajú vylepšovať a rozvíjať služby, ktoré tu ponúkame. Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovateľná a to ani s využitím ďalších informácií v našom držaní. Informácie môžu zahŕňať napríklad adresu IP pripájajúceho sa počítača, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštívené. Na poskytovanie týchto informácií používame súbory cookie.

Cookie je malý súbor, ktorý webové stránky ukladá na pevný disk používateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach.

Ako spoločnosť Superdiskont s.r.o. cookies používa?

Súbory cookie používame na rozpoznávanie opakovaných návštev na našich webových stránkach pre uľahčenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá preferenčné miestne a jazykové nastavenia používateľa.

Informácie zo súboru cookie zhromažďujeme na našich stránkach preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov a tiež pre umožnenie interné analýzy navštívených stránok, aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania. Tieto informácie používame trvalo pre vylepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb.

Môžem zablokovať cookies na vašich webových stránkach?

Mnoho prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení, ale zvyčajne ich môžete odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Ak nechcete, aby sme súbory cookie vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbory cookie do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsi, poprípade môžete naše internetové stránky otvoriť a prezerať v okne inkognito. Ak však používania súborov cookie úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať.

 

V Prahe dňa 1. 5. 2018 

 

Superdiskont, s.r.o.

2018 Copyright Superdiskont, s.r.o., Dobronická 986/35, 140 00 Praha 4 / Powered by Web Revolution